பொது பணித்துறையை ஏமாற்றி பொத்தேரி ஏரியை விழுங்கி கோடிக்கணக்கில் ஏப்பம் விடப்பட்டுள்ள எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழக வளாகம் தண்ணீரில் மிதக்கும் காட்சி

pic 1 pic 2 pic 3 pic 4 pic 5 pic 6 pic 7 pic 8 pic 9 pic 10 pic 11

One Reply to “பொது பணித்துறையை ஏமாற்றி பொத்தேரி ஏரியை விழுங்கி கோடிக்கணக்கில் ஏப்பம் விடப்பட்டுள்ள எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழக வளாகம் தண்ணீரில் மிதக்கும் காட்சி”

  1. Nodin says:

    A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this arcteli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *